Spurt og svaraðSpurt-og-svaradTrueFalseFalseFalse/forsida/utgreidslur/spurt-og-svarad/ÚtgreiðslurUtgreidslurTrueFalseFalseFalse/default.aspx?PageID=8a8f289a-9ebf-4c50-b21a-c74d9a184d2a
Útgreiðslur

 • 1. Hvernig er útgreiðslu ellilífeyris háttað?
  Upphæð ellilífeyris þ.e. áunnin réttindi sjóðfélaga, ákvarðast af því iðgjaldi sem greitt hefur verið til samtryggingar lífeyrissjóðs vegna hans. Áunnin réttindi fyrir greitt iðgjald ráðast af vali hans á lífeyrissjóði, samtryggingarleið og aldri hans þegar iðgjald er greitt. Ellilífeyrir er greiddur út mánaðarlega, eftir á, til æviloka. Útgreiðslur ellilífeyris hefjast að öllu jöfnu við 65 ára aldur en heimilt er að fresta eða flýta töku lífeyris um 5 ár. Sé töku lífeyris flýtt skerðist ævilangur ellilífeyris samkvæmt töflu II í viðauka við samþykktir sjóðsins. Sé töku lífeyris hins vegar seinkað hækka ævilöng réttindi til samræmis við töflu III í viðauka við samþykktir.
 • 2. Hvernig er útgreiðslu barnalífeyris háttað?
  Hafi sjóðfélagi greitt iðgjald til sjóðsins í a.m.k. 24 mánuði á undangengnum 36 mánuðum eða 6 mánuði af undanförnum 12 mánuðum, eða notið ellilífeyris eða örorkulífeyris úr sjóðnum sem svarar til minnst 60.000 kr á mánuði, myndast réttur til barnalífeyris. Barnalífeyrir er greiddur með hverju barni sjóðfélaga undir 24 ára aldri, ef sjóðfélagi er látinn eða örorkulífeyrisþegi. Fósturbörn, stjúpbörn og kjörbörn sjóðfélaga öðlast sama rétt til lífeyris hafi þau verið á framfæri sjóðfélaga við andlát/orkutap. Ef orkutap er minna en 100% skerðist barnalífeyrir í samræmi við örorkuprósentu. Barnalífeyrir er greiddur með barni til 24 ára aldurs, mánaðarlega eftirá. Greitt er inn á reikning framfæranda barns til 18 ára aldurs en inn á reikning barns frá 18 til 24 ára aldurs. 
 • 3. Hver er upphæð örorkulífeyris ?
  Upphæð örorkulífeyris ræðst af inngreiðslum í sjóðinn. Örorkulífeyrir getur verið tvennskonar þ.e áunnin réttindi eða framreiknuð réttindi. Greiðslur örorkulífeyris með framreikningi eru hærri en áunnin réttindi.
 • 4. Get ég tekið samtryggingu út þegar mér hentar?
  Samtrygging er greidd út vegna aldurs, örorku og andláts sjóðfélaga. Í samtryggingu mynda iðgjöld ekki sjálfstæða erfanlega eign heldur veita þau ákveðin réttindi. Iðgjöldin greiðast í sameiginlegan sjóð og sumir fá meira úr honum en þeir hafa lagt til, aðrir minna, svipað og tíðkast með aðrar tryggingar. Samtrygging tryggir elli-, maka-, barna- og örorkulífeyri og eru réttindi til lífeyris óháð kyni, heilsufari, hjúskaparstöðu og fjölskyldustærð. 
 • 5. Hvernig er örorkulífeyrir ákvarðaður ?
  Örorkulífeyrir frá EFIA greiðist út samkvæmt samþykktum sjóðsins.
 • 6. Hvernig er útgreiðslu örorkulífeyris háttað?

  Sjóðfélagi sem verður fyrir orkutapi sem talið er að svari til 50% örorku eða meiri á rétt á örorkulífeyri úr sjóðnum í samræmi við áunnin réttindi. Til að öðlast rétt til framreiknings þarf sjóðfélagi að hafa greitt iðgjald til sjóðsins í a.m.k. sex mánuði á undanförnum 12 mánuðum. Greidd iðgjöld til sjóðsins þurfa að hafa verið a.m.k. 900.000 kr á ári þessi þrjú ár, en hafi sjóðfélagi unnið reglubundið hlutastarf á tímabilinu skal miða við að lágmarksiðgjald hafi verið a.m.k. 600.000 kr. Jafnframt þarf sjóðfélagi að hafa orðið fyrir tekjuskerðingu af völdum orkutapsins og á hann þá rétt á örorkulífeyri verði hann fyrir orkutapi sem metið er 50% eða meira af starfsgetu. Ekki má rekja orkutap til ofnotkunar áfengis, lyfja eða fíkniefna.

  Örorkulífeyrir er greiddur út mánaðarlega, eftir á, þar til sjóðfélagi hefur aftur öðlast vinnufærni. Örorkulífeyrir hefur ekki áhrif til skerðingar á ellilífeyrisréttindum.

 • 7. Getur framreikningsréttur stofnast á ný eftir fjarveru á vinnumarkaði ?
  Hafi sjóðfélagi öðlast rétt til framreiknings, sem fallið hefur niður vegna tímabundinnar fjarveru af vinnumarkaði, vegna vinnu erlendis, náms, leyfis frá störfum, barneigna eða sambærilegra ástæðna skal framreikningsréttur stofnast á nýjan leik eigi síðar en 6 mánuðum frá því hann hefur aftur störf og greisðlu iðgjalds til sjóðsins.
 • 8. Hvernig er útgreiðslu makalífeyris háttað?
  Hafi sjóðfélagi greitt iðgjald til sjóðsins í a.m.k. 2 ár á maki sjóðfélaga rétt á makalífeyri við andlát sjóðfélaga. Makalífeyrir er greiddur út mánaðarlega, eftir á, til eftirlifandi maka látins sjóðfélaga ævilangt. Makalífeyrir er 48% af óskiptum ellilífeyri eða 64% af örorkulífeyrisréttindum sjóðfélaga við fráfall hvort sem gefur hærri réttindi.
 • 9. Frestast örorkulífeyrisgreiðslur úr lífeyrissjóði meðan örorkulífeyrisþegi fær aðrar tekjur ?
  Fái sjóðfélagi tekjur úr sjúkrasjóði eða frá launagreiðanda í kjölfar orkutaps frestast greiðslur örorkulífeyris meðan á þeim greiðslum stendur.
 • 10. Á örorkulífeyrisþegi rétt á barnalífeyri ?
  Örorkulífeyrisþegi á rétt á barnalífeyri ef hann hefur börn yngri en 20 ára á framfæri sínu.

Skattur og skerðingar

 • 1. Getur launþegi orðið fyrir tvísköttun ef greitt er of mikið í lífeyrissjóð?
  Já launþegi getur lent í tvísköttun, greiði hann meira en 4% í lögbundinn lífeyrissjóð eða meira en 2% í viðbótarlífeyrissparnað. Allt sem sjóðfélagi greiðir umfram þessi 6% er ekki frádráttarbært frá tekjuskattstofni og verður því skattlagt við skattauppgjör.
 • 2. Hvernig er skattlagningu við erfðir háttað?
  Skylduerfingjar, þ.e. maki og börn sjóðfélaga, greiða tekjuskatt við útgreiðslu lífeyrissparnaðar, en ekki erfðafjárskatt. Hægt er að nýta ónýttan persónuafslátt til lækkunar á þeim tekjuskatti sem greiddur er af útborgaðri inneign. Láti sjóðfélagi ekki eftir sig maka eða börn rennur inneignin til dánarbús sjóðfélaga, án takmarkana. Við útgreiðslur úr dánarbúi er erfingjum skylt að greiða erfðafjárskatt.

Þessi síða notar vafrakökur. Lesa meira